Obchodní podmínky

Obchodní podmínky kurzu DRIVING COURSE

(dále jen jako „obchodní podmínky“)

Ondřej Petelík
IČ:09845763
s místem podnikání Ve Starém Plzenci
(dále jen jako „poskytovatel“)

I.
Produkt poskytovatele

1) Poskytovatel provozuje kurz DRIVING COURSE, který spočívá v simulaci dopravních situací. Kurz směřuje k procvičení a prohloubení schopností a dovedností řidičů motorových osobních vozidel s hmotností do 3,5 tuny (dále jen jako „motorové vozidlo“) prostřednictvím cvičných jízd (dále jen jako „kurz“) v rámci vymezeného areálu tratě, který se nachází na předem smluveném prostoru (dále jen jako „areál tratě“).

2) Kurz spočívá mj. v seznámení účastníků kurzu (dále jen jako „účastník“) s areálem tratě a v následné simulaci dopravních situací prostřednictvím certifikovaných dopravních kuželů, které budou poskytovatelem rozmístěny tak, aby věrně reflektovaly simulovanou dopravní situaci. Cílem kurzu není vysokorychlostní provoz motorových vozidel, ale procvičování a prohlubování schopností a dovedností účastníků v obratné manipulaci s motorovým vozidlem zejm. při couvání, parkování a dalších technicky náročných oblastech.

II.
Účastník kurzu

1) Osobou způsobilou být účastníkem kurzu je výlučně fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B (dále jen jako „řidičské oprávnění“) ve smyslu § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen jako „zákon o provozu na pozemních komunikacích“).

2) Účastníkem kurzu se osoba vymezená v čl. II. odst. 1 obchodních podmínek stává

a. uzavřením písemné smlouvy s poskytovatelem,

b. písemným vyjádřením svého souhlasu se všemi právy a povinnostmi spojenými s účastí na kurzu v případě, že smlouvu uzavřela osoba odlišná od účastníka.

[smlouva ve smyslu čl. II. odst. 2 písm. a), b) dále jen jako „smlouva“]

3) Uzavřením smlouvy se rozumí podepsáním smlouvy všemi smluvními stranami v listinné podobě či vzájemné potvrzení účasti na kurzu v rámci emailové komunikace, ze které plyne zřejmý souhlas osoby uzavírající smlouvu s obchodními a smluvními podmínkami. Písemnou podobou smlouvy se pro účely obchodních podmínek rozumí smlouva v listinné podobě i smlouva uzavřená prostřednictvím emailové komunikace.

III.
Práva a povinnosti účastníka kurzu

1) Účastník je povinen poskytovatele upozornit na veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh kurzu včetně všech indispozicí, které fakticky účastníka omezují v řízení motorového vozidla, ačkoliv je držitelem řidičského oprávnění.

2) Účastník je povinen při řízení motorového vozidla dodržovat veškeré povinnosti stanovené právními předpisy (zejm. zákonem o provozu na pozemních komunikacích) v souvislosti s provozem motorových vozidel, přičemž účastník je rovněž povinen dbát pokynů poskytovatele. Účastník je povinen zejména

a. pro účely kurzu používat takové motorové vozidlo, které je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, které splňuje veškeré předpoklady pro bezpečný provoz a které nemá vady, v důsledku kterých by mohlo dojít k ohrožení či poškození zdraví a majetku poskytovatele, dalších účastníků a třetích osob,

b. před jakoukoliv jízdou důkladně zkontrolovat motorové vozidlo a doplnit veškeré kapaliny nezbytné pro řádný provoz motorového vozidla, a to v dostatečném množství s přihlédnutím k časové náročnosti kurzu vymezené ve smlouvě,

c. při řízení motorového vozidla dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy včetně použití bezpečnostních pásů a dbát zvýšené opatrnosti,

d. při jakémkoliv úkonu v souvislosti s motorovým vozidlem včetně jeho řízení postupovat nanejvýš obezřetně tak, aby svým jednáním ať již konáním, či nekonáním účastník neohrozil či nepoškodil zdraví či majetek poskytovatele, účastníků a třetích osob,

e. účastnit se kuru pouze za předpokladu, že je držitelem řidičského oprávnění,

f. zdržet se bezprostředně před zahájením kurzu či v jeho průběhu konzumace alkoholických, návykových či jiných látek způsobilých nepříznivě ovlivnit schopnost účastníka ovládat motorové vozidlo,

g. zajistit a připravit své motorové vozidlo pro účely kurzu,

h. v dostatečném předstihu před zahájením kurzu poskytovatele informovat o typu a povaze motorového vozidla.

3) Účastník má právo na účast v kurzu za podmínek sjednaných s poskytovatelem. Čas a místo konání kurzu bude mezi účastníkem, příp. osobou, která uzavřela smlouvu, a poskytovatelem sjednán v písemné smlouvě.

IV.
Odpovědnost a povinnost k náhradě škody

1) Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání účastníka kurzu a není povinen k náhradě jím způsobené majetkové i nemajetkové újmy jak ve vztahu k dalším účastníkům kurzu, tak ke třetím osobám.

2) Poskytovatel rovněž není povinen k náhradě škody, pokud by jednáním účastníka ať již konáním, či nekonáním došlo ke vzniku majetkové či nemajetkové újmy samotného účastníka.

3) Účastník je odpovědný za své protiprávní jednání a je povinen k náhradě škody či nemajetkové újmy, kterou způsobí poskytovateli či třetím osobám.

V.
Ochrana osobních údajů

1) Osobní údaje účastníka, příp. osoby uzavírající smlouvu podléhají právní ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

VI.
Práva z vadného plnění

1) Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnutá služba v podobě kurzu je bez vad dle § 1914 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“), tedy že kurz odpovídá svému popisu a trvá po dobu vymezenou ve smlouvě.

2) Účastník či osoba, která uzavřela smlouvu, má právo ve smyslu § 1921 odst. 1 občanského zákoníku vytknout vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1) Poskytovatel je nad rámec zákonných důvodů oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že

a. kapacita areálu tratě s ohledem na další objednávky kurzu neumožňuje uskutečnění kurzu v požadovaném rozsahu či v požadovaném čase,

b. vyvstala potřeba úprav a údržby areálu tratě,

c. areál tratě není způsobilý k uskutečnění kurzu,

d. nebyla uskutečněna platba ceny kurzu ve prospěch poskytovatele ve lhůtě stanovené smlouvou,

e. nastanou jiné závažné důvody.

2) Osoba, která smlouvu s poskytovatelem uzavřela, má nad rámec zákonných důvodů právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. Pokud se tak stane ve lhůtě delší 14 dní před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení kurzu, má osoba, která smlouvu uzavřela, právo na vrácení zaplacené částky v plné výši, kterou následně poskytovatel do 14 dnů od oznámení o odstoupení odešle na bankovní účet, ze kterého byla platba poskytnuta. V případě provedení hotovostní platby ceny kurzu může osoba, která smlouvu uzavřela, zaplacenou částku v hotovosti vyzvednout v předem s poskytovatelem domluveném čase v areálu tratě, přičemž převzetí bude písemně potvrzeno.

3) V případě, že osoba, která uzavřela smlouvu, odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší 14 dní a zároveň ve lhůtě delší 24 hodin před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení kurzu, je povinna poskytovateli zaplatit částku odpovídající 25 % z ceny kurzu sjednané smlouvou do 14 dní od oznámení o odstoupení. Pokud osoba, která uzavřela smlouvu, odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší 24 hodin před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení kurzu, je povinna poskytovateli kurzu zaplatit částku odpovídající 50 % z ceny kurzu sjednané smlouvou do 14 dní od oznámení o odstoupení.

4) Pokud osoba, která uzavřela smlouvu, od ní odstoupí dle čl. VII. odst. 3 obchodních podmínek, přičemž ještě nedošlo k zaplacení částky odpovídající ceně kurzu na základě smlouvy před odstoupením, je tato osoba povinna zaplatit příslušnou část ceny kurzu do 14 dní od oznámení o odstoupení prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu, příp. je povinna na základě předchozí dohody s poskytovatelem zaplatit příslušnou část ceny kurzu prostřednictvím hotovostní platby v předem domluveném čase v areálu tratě, přičemž převzetí bude písemně potvrzeno. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 3 obchodních podmínek a za předpokladu, že cena kurzu již byla zaplacena na základě smlouvy před odstoupením od smlouvy, vrátí poskytovatel příslušnou část zaplacené částky postupem dle čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek.

5) Odstoupením od smlouvy dle čl. VII. odst. 2 a 3 není dotčeno právo osoby, která uzavřela smlouvu prostřednictvím emailové komunikace, na odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 6 obchodních podmínek.

6) Osoba, která smlouvu s poskytovatelem uzavřela prostřednictvím emailové komunikace, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, nemůže však od smlouvy odstoupit, pokud byl kurz poskytnut s jejím výslovným souhlasem, příp. souhlasem účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek budou veškeré poskytnuté platby vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

2) Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.

3) Obchodní podmínky mohou být poskytovatelem měněny a doplňovány, tím není dotčeno znění obchodních podmínek ke dni uzavření smlouvy.

4) Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.2.2021

Obchodní podmínky akce SPORT DRIVING

(dále jen jako „obchodní podmínky“)

Ondřej Petelík
IČ:09845763
s místem podnikání Ve Starém Plzenci
(dále jen jako „poskytovatel“)

I.
Produkt poskytovatele

1) Poskytovatel provozuje akci SPORT DRIVING, jedná se o volné jízdy vozů na uměle vytvořeném okruhu. Jízdy směřují k procvičení a prohloubení schopností a dovedností řidičů motorových osobních vozidel s hmotností do 3,5 tuny (dále jen jako „motorové vozidlo“) prostřednictvím cvičných jízd (dále jen jako „akce“) v rámci vymezeného areálu tratě, který se nachází na předem smluveném prostoru (dále jen jako „areál tratě“).

2) Akce spočívá mj. v seznámení účastníků (dále jen jako „účastník“) s areálem tratě a v následných jízdách na uměle vytvořené trati prostřednictvím certifikovaných dopravních kuželů, které budou poskytovatelem rozmístěny tak, aby věrně reflektovaly závodní okruh. Cílem akce je procvičování a prohlubování schopností a dovedností účastníků v obratné manipulaci s motorovým vozidlem.

II.
Účastník akce

1) Osobou způsobilou být účastníkem akce je výlučně fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B (dále jen jako „řidičské oprávnění“) ve smyslu § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen jako „zákon o provozu na pozemních komunikacích“).

2) Účastníkem akce se osoba vymezená v čl. II. odst. 1 obchodních podmínek stává
a. uzavřením písemné smlouvy s poskytovatelem,
b. písemným vyjádřením svého souhlasu se všemi právy a povinnostmi spojenými s účastí na akci v případě, že smlouvu uzavřela osoba odlišná od účastníka.
[smlouva ve smyslu čl. II. odst. 2 písm. a), b) dále jen jako „smlouva“]

3) Uzavřením smlouvy se rozumí podepsáním smlouvy všemi smluvními stranami v listinné podobě či vzájemné potvrzení účasti na akci v rámci emailové komunikace, ze které plyne zřejmý souhlas osoby uzavírající smlouvu s obchodními a smluvními podmínkami. Písemnou podobou smlouvy se pro účely obchodních podmínek rozumí smlouva v listinné podobě i smlouva uzavřená prostřednictvím emailové komunikace.

III.
Práva a povinnosti účastníka akce

1) Účastník je povinen poskytovatele upozornit na veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh akce včetně všech indispozicí, které fakticky účastníka omezují v řízení motorového vozidla, ačkoliv je držitelem řidičského oprávnění.

2) Účastník je povinen při řízení motorového vozidla dodržovat veškeré povinnosti stanovené právními předpisy (zejm. zákonem o provozu na pozemních komunikacích, případně pravidly poskytovatele akce) v souvislosti s provozem motorových vozidel, přičemž účastník je rovněž povinen dbát pokynů poskytovatele. Účastník je povinen zejména
a. pro účely jízd používat takové motorové vozidlo, které je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, které splňuje veškeré předpoklady pro bezpečný provoz a které nemá vady, v důsledku kterých by mohlo dojít k ohrožení či poškození zdraví a majetku poskytovatele, dalších účastníků a třetích osob,
b. před jakoukoliv jízdou důkladně zkontrolovat motorové vozidlo a doplnit veškeré kapaliny nezbytné pro řádný provoz motorového vozidla, a to v dostatečném množství s přihlédnutím k časové náročnosti ježdění vymezené ve smlouvě,
c. při řízení motorového vozidla dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy včetně použití bezpečnostních pásů a dbát zvýšené opatrnosti,
d. při jakémkoliv úkonu v souvislosti s motorovým vozidlem včetně jeho řízení postupovat nanejvýš obezřetně tak, aby svým jednáním ať již konáním, či nekonáním účastník neohrozil či nepoškodil zdraví či majetek poskytovatele, účastníků a třetích osob,
e. účastnit se jízd pouze za předpokladu, že je držitelem řidičského oprávnění,
f. zdržet se bezprostředně před zahájením kurzu či v jeho průběhu konzumace alkoholických, návykových či jiných látek způsobilých nepříznivě ovlivnit schopnost účastníka ovládat motorové vozidlo,
g. zajistit a připravit své motorové vozidlo pro účely akce,
h. v dostatečném předstihu před zahájením akce poskytovatele informovat o typu a povaze motorového vozidla.

3) Účastník má právo na účast na akci za podmínek sjednaných s poskytovatelem. Čas a místo konání akce bude mezi účastníkem, příp. osobou, která uzavřela smlouvu, a poskytovatelem sjednán v písemné smlouvě.

IV.
Odpovědnost a povinnost k náhradě škody

1) Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání účastníka akce a není povinen k náhradě jím způsobené majetkové i nemajetkové újmy jak ve vztahu k dalším účastníkům akce, tak ke třetím osobám.

2) Poskytovatel rovněž není povinen k náhradě škody, pokud by jednáním účastníka ať již konáním, či nekonáním došlo ke vzniku majetkové či nemajetkové újmy samotného účastníka.

3) Účastník je odpovědný za své protiprávní jednání a je povinen k náhradě škody či nemajetkové újmy, kterou způsobí poskytovateli či třetím osobám.

V.
Ochrana osobních údajů

1) Osobní údaje účastníka, příp. osoby uzavírající smlouvu podléhají právní ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

VI.
Práva z vadného plnění

1) Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnutá služba v podobě akce je bez vad dle § 1914 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“), tedy že akce odpovídá svému popisu a trvá po dobu vymezenou ve smlouvě.

2) Účastník či osoba, která uzavřela smlouvu, má právo ve smyslu § 1921 odst. 1 občanského zákoníku vytknout vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1) Poskytovatel je nad rámec zákonných důvodů oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že
a. kapacita areálu tratě s ohledem na další objednávky akce neumožňuje uskutečnění akce v požadovaném rozsahu či v požadovaném čase,
b. vyvstala potřeba úprav a údržby areálu tratě,
c. areál tratě není způsobilý k uskutečnění jízd,
d. nebyla uskutečněna platba ceny akce ve prospěch poskytovatele ve lhůtě stanovené smlouvou,
e. nastanou jiné závažné důvody.

2) Osoba, která smlouvu s poskytovatelem uzavřela, má nad rámec zákonných důvodů právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. Pokud se tak stane ve lhůtě delší 14 dní před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení akce, má osoba, která smlouvu uzavřela, právo na vrácení zaplacené částky v plné výši, kterou následně poskytovatel do 14 dnů od oznámení o odstoupení odešle na bankovní účet, ze kterého byla platba poskytnuta. V případě provedení hotovostní platby ceny akce může osoba, která smlouvu uzavřela, zaplacenou částku v hotovosti vyzvednout v předem s poskytovatelem domluveném čase v areálu tratě, přičemž převzetí bude písemně potvrzeno.

3) V případě, že osoba, která uzavřela smlouvu, odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší 14 dní a zároveň ve lhůtě delší 24 hodin před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení akce, je povinna poskytovateli zaplatit částku odpovídající 25 % z ceny akce sjednané smlouvou do 14 dní od oznámení o odstoupení. Pokud osoba, která uzavřela smlouvu, odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší 24 hodin před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení akce, je povinna poskytovateli akce zaplatit částku odpovídající 50 % z ceny akce sjednané smlouvou do 14 dní od oznámení o odstoupení.

4) Pokud osoba, která uzavřela smlouvu, od ní odstoupí dle čl. VII. odst. 3 obchodních podmínek, přičemž ještě nedošlo k zaplacení částky odpovídající ceně akce na základě smlouvy před odstoupením, je tato osoba povinna zaplatit příslušnou část ceny akce do 14 dní od oznámení o odstoupení prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu, příp. je povinna na základě předchozí dohody s poskytovatelem zaplatit příslušnou část ceny akce prostřednictvím hotovostní platby v předem domluveném čase v areálu tratě, přičemž převzetí bude písemně potvrzeno. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 3 obchodních podmínek a za předpokladu, že cena akce již byla zaplacena na základě smlouvy před odstoupením od smlouvy, vrátí poskytovatel příslušnou část zaplacené částky postupem dle čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek.

5) Odstoupením od smlouvy dle čl. VII. odst. 2 a 3 není dotčeno právo osoby, která uzavřela smlouvu prostřednictvím emailové komunikace, na odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 6 obchodních podmínek.

6) Osoba, která smlouvu s poskytovatelem uzavřela prostřednictvím emailové komunikace, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, nemůže však od smlouvy odstoupit, pokud byla akce poskytnuta s jejím výslovným souhlasem, příp. souhlasem účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek budou veškeré poskytnuté platby vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
2) Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
3) Obchodní podmínky mohou být poskytovatelem měněny a doplňovány, tím není dotčeno znění obchodních podmínek ke dni uzavření smlouvy.
4) Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.2.2021akci

Obchodní podmínky akce TRACKDAY

(dále jen jako „obchodní podmínky“)

Ondřej Petelík
IČ:09845763
s místem podnikání Ve Starém Plzenci
(dále jen jako „poskytovatel“)

I.
Produkt poskytovatele

1) Poskytovatel provozuje akci TRACKDAY, jedná se o volné jízdy vozů na uzavřeném okruhu. Jízdy směřují k procvičení a prohloubení schopností a dovedností řidičů motorových osobních vozidel s hmotností do 3,5 tuny (dále jen jako „motorové vozidlo“) prostřednictvím cvičných jízd (dále jen jako „akce“) v rámci vymezeného areálu tratě, který se nachází na předem smluveném prostoru (dále jen jako „areál tratě“).

2) Akce spočívá mj. v seznámení účastníků (dále jen jako „účastník“) s areálem tratě a tratě samotné. Cílem akce je procvičování a prohlubování schopností a dovedností účastníků v obratné manipulaci s motorovým vozidlem.

II.
Účastník akce

1) Osobou způsobilou být účastníkem akce je výlučně fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B (dále jen jako „řidičské oprávnění“) ve smyslu § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen jako „zákon o provozu na pozemních komunikacích“).

2) Účastníkem akce se osoba vymezená v čl. II. odst. 1 obchodních podmínek stává
a. uzavřením písemné smlouvy s poskytovatelem,
b. písemným vyjádřením svého souhlasu se všemi právy a povinnostmi spojenými s účastí na akci v případě, že smlouvu uzavřela osoba odlišná od účastníka.
[smlouva ve smyslu čl. II. odst. 2 písm. a), b) dále jen jako „smlouva“]

3) Uzavřením smlouvy se rozumí podepsáním smlouvy všemi smluvními stranami v listinné podobě či vzájemné potvrzení účasti na akci v rámci emailové komunikace, ze které plyne zřejmý souhlas osoby uzavírající smlouvu s obchodními a smluvními podmínkami. Písemnou podobou smlouvy se pro účely obchodních podmínek rozumí smlouva v listinné podobě i smlouva uzavřená prostřednictvím emailové komunikace.

III.
Práva a povinnosti účastníka akce

1) Účastník je povinen poskytovatele upozornit na veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh akce včetně všech indispozicí, které fakticky účastníka omezují v řízení motorového vozidla, ačkoliv je držitelem řidičského oprávnění.

2) Účastník je povinen při řízení motorového vozidla dodržovat veškeré povinnosti stanovené právními předpisy (zejm. zákonem o provozu na pozemních komunikacích, případně pravidly poskytovatele akce) v souvislosti s provozem motorových vozidel, přičemž účastník je rovněž povinen dbát pokynů poskytovatele. Účastník je povinen zejména
a. pro účely jízd používat takové motorové vozidlo, které je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, které splňuje veškeré předpoklady pro bezpečný provoz a které nemá vady, v důsledku kterých by mohlo dojít k ohrožení či poškození zdraví a majetku poskytovatele, dalších účastníků a třetích osob,
b. před jakoukoliv jízdou důkladně zkontrolovat motorové vozidlo a doplnit veškeré kapaliny nezbytné pro řádný provoz motorového vozidla, a to v dostatečném množství s přihlédnutím k časové náročnosti ježdění vymezené ve smlouvě,
c. při řízení motorového vozidla dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy včetně použití bezpečnostních pásů a dbát zvýšené opatrnosti,
d. při jakémkoliv úkonu v souvislosti s motorovým vozidlem včetně jeho řízení postupovat nanejvýš obezřetně tak, aby svým jednáním ať již konáním, či nekonáním účastník neohrozil či nepoškodil zdraví či majetek poskytovatele, účastníků a třetích osob,
e. účastnit se jízd pouze za předpokladu, že je držitelem řidičského oprávnění,
f. zdržet se bezprostředně před zahájením kurzu či v jeho průběhu konzumace alkoholických, návykových či jiných látek způsobilých nepříznivě ovlivnit schopnost účastníka ovládat motorové vozidlo,
g. zajistit a připravit své motorové vozidlo pro účely akce,
h. v dostatečném předstihu před zahájením akce poskytovatele informovat o typu a povaze motorového vozidla.

3) Účastník má právo na účast na akci za podmínek sjednaných s poskytovatelem. Čas a místo konání akce bude mezi účastníkem, příp. osobou, která uzavřela smlouvu, a poskytovatelem sjednán v písemné smlouvě.

IV.
Odpovědnost a povinnost k náhradě škody

1) Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání účastníka akce a není povinen k náhradě jím způsobené majetkové i nemajetkové újmy jak ve vztahu k dalším účastníkům akce, tak ke třetím osobám.

2) Poskytovatel rovněž není povinen k náhradě škody, pokud by jednáním účastníka ať již konáním, či nekonáním došlo ke vzniku majetkové či nemajetkové újmy samotného účastníka.

3) Účastník je odpovědný za své protiprávní jednání a je povinen k náhradě škody či nemajetkové újmy, kterou způsobí poskytovateli či třetím osobám.

V.
Ochrana osobních údajů

1) Osobní údaje účastníka, příp. osoby uzavírající smlouvu podléhají právní ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

VI.
Práva z vadného plnění

1) Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnutá služba v podobě akce je bez vad dle § 1914 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“), tedy že akce odpovídá svému popisu a trvá po dobu vymezenou ve smlouvě.

2) Účastník či osoba, která uzavřela smlouvu, má právo ve smyslu § 1921 odst. 1 občanského zákoníku vytknout vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1) Poskytovatel je nad rámec zákonných důvodů oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že
a. kapacita areálu tratě s ohledem na další objednávky akce neumožňuje uskutečnění akce v požadovaném rozsahu či v požadovaném čase,
b. vyvstala potřeba úprav a údržby areálu tratě,
c. areál tratě není způsobilý k uskutečnění jízd,
d. nebyla uskutečněna platba ceny akce ve prospěch poskytovatele ve lhůtě stanovené smlouvou,
e. nastanou jiné závažné důvody.

2) Osoba, která smlouvu s poskytovatelem uzavřela, má nad rámec zákonných důvodů právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. Pokud se tak stane ve lhůtě delší 14 dní před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení akce, má osoba, která smlouvu uzavřela, právo na vrácení zaplacené částky v plné výši, kterou následně poskytovatel do 14 dnů od oznámení o odstoupení odešle na bankovní účet, ze kterého byla platba poskytnuta. V případě provedení hotovostní platby ceny akce může osoba, která smlouvu uzavřela, zaplacenou částku v hotovosti vyzvednout v předem s poskytovatelem domluveném čase v areálu tratě, přičemž převzetí bude písemně potvrzeno.

3) V případě, že osoba, která uzavřela smlouvu, odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší 14 dní a zároveň ve lhůtě delší 24 hodin před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení akce, je povinna poskytovateli zaplatit částku odpovídající 25 % z ceny akce sjednané smlouvou do 14 dní od oznámení o odstoupení. Pokud osoba, která uzavřela smlouvu, odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší 24 hodin před smlouvou stanoveným termínem označujícím zahájení akce, je povinna poskytovateli akce zaplatit částku odpovídající 50 % z ceny akce sjednané smlouvou do 14 dní od oznámení o odstoupení.

4) Pokud osoba, která uzavřela smlouvu, od ní odstoupí dle čl. VII. odst. 3 obchodních podmínek, přičemž ještě nedošlo k zaplacení částky odpovídající ceně akce na základě smlouvy před odstoupením, je tato osoba povinna zaplatit příslušnou část ceny akce do 14 dní od oznámení o odstoupení prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu, příp. je povinna na základě předchozí dohody s poskytovatelem zaplatit příslušnou část ceny akce prostřednictvím hotovostní platby v předem domluveném čase v areálu tratě, přičemž převzetí bude písemně potvrzeno. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 3 obchodních podmínek a za předpokladu, že cena akce již byla zaplacena na základě smlouvy před odstoupením od smlouvy, vrátí poskytovatel příslušnou část zaplacené částky postupem dle čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek.

5) Odstoupením od smlouvy dle čl. VII. odst. 2 a 3 není dotčeno právo osoby, která uzavřela smlouvu prostřednictvím emailové komunikace, na odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 6 obchodních podmínek.

6) Osoba, která smlouvu s poskytovatelem uzavřela prostřednictvím emailové komunikace, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, nemůže však od smlouvy odstoupit, pokud byla akce poskytnuta s jejím výslovným souhlasem, příp. souhlasem účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek budou veškeré poskytnuté platby vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
2) Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
3) Obchodní podmínky mohou být poskytovatelem měněny a doplňovány, tím není dotčeno znění obchodních podmínek ke dni uzavření smlouvy.
4) Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.2.2021